تبلیغات
ڪاـᓅــہ ریـــღـــانــا
Be The Reason Someone Smils Today

پسـ ــ ـت شــ ـ ــیک و پیــ ـ ـک

سه شنبه 10 دی 1392 02:45 ب.ظ

صاحــب کافــه : dokhy shick 0 pick=RianA


مـــ ـ ـ ــــن دخـ ـ ـ ـ ـ ـتری هستــ ـ ــم ریـ ـ ـ ـانا نـ ـ ـ ـ ـام با رنـ ـ ـ ـگ و بـ ـ ـویی از ایـ ـ ـ ـ ـتالیا

...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
تســ ـ ـ ــــــلیم نخــ ـ ـواهم شـ ـ ــد

 زنــ ـ ـ ـدگی مــ ـ ــی کنـــ ـ ـم بـــ ـ ـرای رویــ ـ ـاهــ ـ ــایی کـــه 

منتــ ـ ـ ــظرند بــه دســ ـ ـ ـــت من واقـ ـ ـعـــــ ـ ـــی شــ ـ ـوند 

من فرصـ ـ ـــتی برای بــ ـ ـ ــودن دارم، پـ ـ ـ ـــس ســ ـ ـ ـاکت نمی نشــ ـ ـ ـــــینم

  مــ ـ ـ ـــی گذارم همــ ـ ـ ـــه بداننـ ـ ـ ــــــــد که مــ ـ ــن

 با تمـ ـ ـ ــــام تـــــوانـــ ـ ـ ـایی ها و کاسـ ـ ـ ــتی ها

 شاهـــ ـ ـ ــکار زنــ ـ ـ ــدگی خـ ـ ـ ــود هسـ ـ ـ ــــتم 

کافـــ ـ ـ ـــــی ست لحـــ ـ ـ ــــــظات گذشـــ ـ ـ ـته را رهـــ ـ ـ ــا کنــ ـ ـم 

و بـــ ـ ـ ـرای ثانیــ ـ ـ ــــه های آینـــ ـ ـ ــده زنـ ـ ـ ـــــــدگـــ ـ ـی کنــــ ـ ـم

 چــ ـ ـ ـون رویـــ ـ ـ ــــاهــ ـ ــایم آنــــ ـ ـ ـــــجاست

 و مــــ ـ ــن فقــــ ـ ـ ــــــط  "یـــ ـ ــک بــ ـ ـ ـــار" فرصــــ ـ ـــت زنـــ ـ ـ ـــدگی کـــ ـ ـ ــردن را دارم...
دیدگاه ها : cm
آخرین ویرایش: جمعه 26 شهریور 1395 06:26 ب.ظ

آغــــاز:)(پست خاطره)

یکشنبه 4 مهر 1395 12:04 ق.ظ

صاحــب کافــه : dokhy shick 0 pick=RianA
من دبیــــــــرستـــــــــانی ام مــــــــــــن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــــای دوستای گرام

ایــــــن پســــت خاطــــره هســــتش

امـــــروز مهـــ3ـــــر بودش و همــــه مون رفــــتیم مـــدرســـــه

مـــــن امـــسال انــــــتخاب رشته کــــردم و

رشــــــــتم گـــــرافــــیک هستش عــــاشـــقانه دوســـش دارم

امــــروز که رفتـــــم مدرســــــه هم حــــس خــوب داشـــــتم و هم اســــــترس

از دوســــــتای چندین سالـــــم جــــدا شـــدم و بـــــرام سخت بودش

بعــــد اینکه بـــه سر در کـــــلاس ها نگـــــــاه کردم و "دهم گــــرافـــیک" رو دیــــدم

با خیـــــال راحـــــــت رفتم تو و بــــــا جمعــــــی از کســــانی که از 

مثـــه خودم از دکــــتر مهــــــندسی گذشتــــه بودن روبــــرو شدم

جمـــــــع بـــــی نظـــیری هســـــــــتش

از هــــرچــــی حــــــرف میــــــــــزدیم نظــــــــرمون یکــــــــی بود

از هنـــــــر و گــــــــرافیـــــــــک و موســــــــیقی گرفته تا جنــــــــاب آقای ش.ن خــــاص

5ســـاعت اول عکــاسی داشـــــتیم و دوساعــــت بعــــدی خوشــنویسی و ساعت آخـرخالـی:)

4تــــــا تو کــــــــلاسمـــــــون مســــــــیحی هستش خیلـــــــی مهــــــربونن

اسمـــاشونم دوســــ داشتــــــــنیه "بریــــنـآ/نــــونــــه/ملـــــودی/سیــــلوا

کتــــاب هــــــامونـــــــــم هنــــــوز ندادن

خب زیــــــــاد حرف زدم

راســـــــی یه چـــــــــالش کوچـــــــیک دارم هـــــــرکی خاســــت انجــــــــام بده

چالـــــــــش:خاطره روز 3مهر:)

بــــــــــــــای
دیدگاه ها : _
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 مهر 1395 01:05 ق.ظ

پـــــاییــــز:)

جمعه 2 مهر 1395 12:17 ق.ظ

صاحــب کافــه : dokhy shick 0 pick=RianA
فَصـــــلی در راهــ اســـــت

بـــــآ اَشــــک هآیـــــی کــــه هَنـــوز

بَــــر گونـــــــه ی خیــــآبــــان نَیفتـــــآده

خشــــــک مـــــی شَوَنــــــد

وَ عٍشـــــــق 

پٍنهـــــآنـــــی تَریــــن راز پآیـــیــــز

اَســـــــــــت
تیــــــــر:...Left

مــــرداد:...Left

شَهــــــریور:...Left

مٍهــــــــر:...Is typing

ریـــــآنـــــآدیدگاه ها : -
آخرین ویرایش: جمعه 2 مهر 1395 12:33 ق.ظ

"روزی خاص"

جمعه 26 شهریور 1395 07:36 ب.ظ

صاحــب کافــه : dokhy shick 0 pick=RianA
جمـــــــعه هـــــا 

روز هـــــایی که نه کوتــــــاهند نه بلـــــند

 فرقـــــــــی هم نمی کند چـــــه فصــــــلی از ســـــال باشــــــد 

 تنـــــــها کافیـــــــــــــست جمـــــعه باشـــــــد

آن وقـــــت است که زمــــــان جور دیگـــــــری مــــــی گـــــذرد

 گاهـــــــــــی ساعــــت ها آنقـــــدر کــــــش می آیــــــند

که به نظـــــر می رسد هیــــچ وقــــــت تمــــــــام نمـــــــــی شــــوند

 و زمــــــانی آنقـــــــدر کوتــــــاه می شـــــوند که با یک چشـــــم بر هـــم زدنی ، همــــــه چیــــز می گـــــذرد

 در هیــــــچ کــــدام از روز هــــای هفته نمـــــی تــــوان این طـــــور گذشـــــت زمــــان
 
این کوتاه بلندی و این طور شیـــــــطنت زمان را دیـــــد و حــــــس کرد

 تنـــــها جمــــعـــــه ها...
دیدگاه ها : پست ثابت
آخرین ویرایش: جمعه 26 شهریور 1395 07:58 ب.ظ